نمایندگی فایروال سوفوس

شــرکت ســوفوس ارائه دهنده انواع فایروال سوفوس در ۱۹۸۵ در انگلســتان تاســیس گردیــد. Sophos در زمینه هــای مختلــف امنیــت شــامل: نــرم افــزار، ســخت افــزار، ارتباطــات، رمزنــگاری، امنیــت شــبکه، امنیت پســت الکترونیــک و امنیــت دســتگاههای همــراه، محصــوالت مختلفــی ارائــه نمــوده است و بیــش از هرچیـز بـا UTM هایـش شـناخته شــده اســت. در ســالیان اخیــر محصــولات سوفوس از جمله فایروال Sophos موفــق بــه کســب جوایــز متنوعــی در امنیــت شــبکه شــده اند.

لایسنس سوفوس

دستگاههای سوفوس بدون لایسنس دارای امکانات اولیه فایروال SSL VPN, IPSec ,wireless protection هستند. لایسنس سوفوس یا همان لایسنس Sophos را از شرکت متصاکو که دارای نمایندگی تجهیزات شبکه است، تهیه فرمایید. همچنین متصاکو آماده فروش سوفوس و فایروال سوفوس به شما مشتری های محترم است. در سوفوس مدل XG  ، چهار ماژول جهت حفاظت بیشتر ارائه می شود. Network Protection برای متوقف کردن تهدیدها و حملات. Web Protection برای محافظت کردن از انواع حملات در بستر وب. Email Protection برای محافظت در مقابل تهدیدات ایمیلینظیر فیشینگ، اسپم و نشت اطلاعات. Web Server Protection برای محافظت کردن از وب سرورها در مقابل حملات هکرها. این ماژول ها را می توانید هرکدام را به صورت جداگانه از ما خریداری نمایید. همچنین لایسنس sophos به شکل دسته ای نیز به فروش می رسد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

متمایز از بقیه

زمان آن فرا رسیده است که راهکارهای حفاظتی شما با یکدیگر ارتباط برقرار کنند:

Firewall — Web — Wireless — Email — Sophos Central — Endpoint — Encryption — Mobile — Server

همه محصولات سوفوس خود را از طریق یک کنسول واحد مبتنی بر کلود مدیریت کنید

در حال حاضر غیر از سوفوس ، هیچ شرکت دیگری به چنین شکلی از ارتباط میان Endpoint و دیگر محصولات حفاظتی شبکه، نرسیده است.

حفاظت همگام

نسل جدید حفاظت با استفاده از اطلاعاتی که بصورت آنی، میان Endpoint و Firewall شما به اشتراک گذاشته می شود.