page banner

محصولات شبکه | صفحه 5

Data domain
Isilon

Isilon

۱۳۹۵/۰۵/۱۷0

VSS

VSS

۱۳۹۵/۰۵/۱۷0

VNXe

VNXe

۱۳۹۵/۰۵/۱۷0

Unity

Unity

۱۳۹۵/۰۵/۱۷0

vnx2

vnx2

۱۳۹۵/۰۵/۱۷0

EMC

EMC

۱۳۹۵/۰۵/۱۷0

Symantec

Symantec

۱۳۹۵/۰۱/۱۸0

سیمانتک Symantec ایــن محصــول ترکیبــی اســت از یــک ضــد ویــروس هوشــمند همــراه بــا پیشــرفته ترین روش کشــف بــا بدافــزار کــه توانایــی مقابلــه بــا پیچیده تریــن حمــات شــبکه کــه در روشــهای ســنتی قابــل مقابلــه...

sophos

sophos

۱۳۹۴/۱۲/۱۱0

fortiGate | فورتی گیت