page banner

دسته‌بندی نشده

فایروال ها

فایروال ها

۱۳۹۶/۰۳/۰۴0

دیر زمانی بود که، بسیاری از سازمان‌ها، فایروال‌ های معمولی را در شبکه های خود مورد استفاده قرار می‌دادند، و مدیریت آنها نسبتا ساده بود. اولین فایروالی که از لیست های دستیابی...